Zakres prac wykonanych przez EKOSANIT obejmował:

  • roboty ziemne: wykopy, przekopy, podsypki i obsypki piaskowe, zasypanie wykopów, zagęszczenie gruntu, wywóz nadmiaru gruntu;
  • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, technologicznej i wodociągowej;
  • montaż separatora substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem;
  • montaż armatury w komorze wodomierzowej;
  • montaż hydrantu zewnętrznego;